wb2
Sprzedałem lub kupiłem pojazd – co z OC ?
10 lipca 2017

Franszyza – co to takiego ?

likwidacjakomunikacja

W treści ogólnych warunków ubezpieczenia często spotykamy zapisy dotyczące franszyzy integralnej, redukcyjnej oraz udziału własnego. Powstaje pytanie, czym jest franszyza?

Franszyza integralna wiąże się co do zasady ze wszystkimi rodzajami ubezpieczeń.
Jest to kwota, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę. Franszyzę integralną stosuje się do wyeliminowania drobnych szkód, najczęściej nieprzekraczających kwot rzędu 500–2000 złotych. Jeżeli wartość szkody przekroczy kwotę franszyzy integralnej, wówczas ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w całości.

Przykład 1
Franszyza integralna wynosi 2000 zł, a wysokość szkody została oszacowana na 1500 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Przykład 2
Franszyza integralna wynosi 2000 zł, a wysokość szkody została oszacowana na 5000 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w całości.

Franszyza redukcyjna oraz udział własny to pojęcia tożsame. Innymi słowy to określona wysokość szkody, którą ubezpieczony będzie zobowiązany pokryć we własnym zakresie, podczas gdy pozostałą część pokryje ubezpieczyciel. O wysokości franszyzy redukcyjnej decyduje ubezpieczający podczas zawierania umowy.

Wysokość franszyzy redukcyjnej może być określona:
• kwotowo, np. 500 zł,
• procentowo, np. 10% wysokości należnego odszkodowania,
• kwotowo i procentowo, np. 10%, ale nie mniej niż 500 zł.

Przykład 1
Franszyza redukcyjna wynosi 500 zł, a wysokość szkody 400 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Przykład 2
Franszyza redukcyjna wynosi 500 zł, a wysokość szkody 2000 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 1500 zł.

Inne rodzaje franszyz:
• Czasowa, np. określone świadczenia przysługują poczynając od trzeciej doby od chwili zdarzenia.
• Kilometrowa, np. w warunkach świadczenia usługi assistance ubezpieczyciel zastrzeże, że holowanie pojazdu przysługuje w sytuacji, gdy do zdarzenia doszło w odległości większej niż 30 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego.