wb3
Brak lub przerwa w OC – jaka kara?
10 lipca 2017

UFG – co to takiego?

wb1

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych w zakresie regulacji roszczeń oraz świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników, za szkody wyrządzone:

  • na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie miał
    obowiązkowego ubezpieczenia OC,
  • na osobie, gdy szkoda powstała w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości sprawcy (sprawca nieznany).

Dodatkowo UFG zaspokaja roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego, którego były one klientami.

Jesteś poszkodowany, a sprawca nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC?
Roszczenie możesz zgłosić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeń, które w swojej ofercie ma obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nie może ono odmówić przyjęcia zgłoszenia. Ubezpieczyciel musi poinformować o niezbędnych dokumentach, przeprowadzić postępowanie dotyczące stanu faktycznego i zasadności wypłaty, a następnie przekazać komplet dokumentów do UFG. Po pozytywnej weryfikacji następuje wypłata odszkodowania.

W ramach swojej działalności UFG prowadzi rejestr zawieranych umów ubezpieczenia OC/AC oraz gromadzi dane o uczestnikach wypadków i innych zdarzeń powodujących odpowiedzialność zakładu z tytułu obowiązkowego (OC) lub dobrowolnego (AC) ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych. UFG udostępnia bezpłatnie informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta. Aby uzyskać powyższe informacje, wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN do wyszukiwarki na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W przypadku, gdy potrzebujesz potwierdzenia bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, możesz zgłosić się do Ośrodka Informacji UFG, który wystawi Ci niezbędny do uzyskania zniżek dokument. Uwaga! Dokument nie będzie zawierał informacji o dotychczasowych zniżkach.

Istotnym zadaniem UFG jest również kontrolowanie obowiązku ubezpieczenia OC. UFG ma ustawowo zagwarantowaną możliwość nakładania i egzekwowania opłat karnych za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zapoznaj się z wysokością kar. Brak lub przerwa w OC – jaka kara?.

Na dochody UFG składają się:

  • wpłaty od zakładów ubezpieczeń́ wykonujących działalność́ w zakresie ubezpieczeń́ obowiązkowych (około 0,7% wartości każdej opłaconej składki OC);
  • wpływy z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych;
  • zwroty świadczeń regresowych;
  • wpłaty od zakładów ubezpieczeń́ na życie w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z ubezpieczycieli życiowych;
  • przychody z lokat, środków UFG oraz z oprocentowanych pożyczek;
  • inne dochody.

UFG po wypłacie odszkodowania wzywa sprawcę szkody i osobę, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, nie dokonają zwrotu wypłaconego przez Fundusz świadczenia oraz poniesionych kosztów dobrowolnie, Fundusz może dochodzić tych roszczeń na drodze postepowania sądowego, a następnie w trybie egzekucji sądowej. Roszczenia Funduszu ulegają̨ przedawnieniu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat od dnia spełnienia przez Fundusz świadczenia.
W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie.


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
Tel. 22 53 96 100
www.ufg.pl